Dansk Deutch English
 
 
 
Dage i blåt og grønt
 
Du er her: ØERNE > Strynø

Strynø - en ø i udvikling

 

Strynø er en af de lidt større øer på 500 ha (3x2 km) med højeste punkt 9 meter over havet. Den ligger lige syd for Tåsinge og har førhen været tæt befolket med 800 beboere. Nu bor der 216 beboere, hvoraf nogle dyrker landbrug, andre har egen virksomhed eller pendler til større øer. Hent folder som pdf.

 

Det Sydfynske Øhav er et oversvømmet istidslandskab, hvor øerne førhen har hængt sammen i ét stort landområde. Tilbage i stenalderen var øen en del af et større skovområde i øhavet med stenalderbopladser rundt omkring – rester herfra kan stadig ses på havbunden ca. 200 meter fra Strynø Havn i stille vejr på det lave klare vand. 
                                

 

 Klik for stort kort
Strynø 
©Kort & Matrikelstyrelsen

For flere hundrede år siden hørte Strynø, som mange andre mindre øer i Danmark, til kronen, hvor de blev brugt som jagtområder med jagt på større dyr. Øen var dengang helt dækket med skov.

 

På Strynø er der nu landbrugsjord og strandenge med kystsikring i form af diger rundt langs kysten – skoven er væk.

Omkring Strynø ligger flere mindre holme som frodige små pletter i det lave vand. Ofte kan man se Spættet Sæl ligge og hvile ude på revler og holme.

 

Der er et meget rigt fugle- og planteliv på disse sårbare naturområder, og på flere af dem er der adgangsforbud i ynglesæsonen 1. marts – 15. juli.

 

Det gælder Græsholm, Bredholm og Grensholm lige 3 km vest for Strynø, som er ynglefuglereservater og under international fuglebeskyttelse. Specielt Bredholm er en af øhavets vigtigste rastepladser for flere gåsearter.

 

Holmene lige nordvest for Strynø, Bondeholm og Vogterholm, er også rige på fugle og de specielle strandengsplanter, og her henstiller man til at undgå at færdes fra 1. marts – 15. juli.

 

På holmene Bredholm, Vogterholm og den lille ø Strynø Kalv er får udsat til afgræsning for at undgå tilgroning af øerne og for at give bedre grobunds- og yngleforhold for planter, fugle og insekter. Afgræsningseffekten bliver nøje overvåget af Øhavets Græsningsselskab, som står for naturplejeprojektet Ø-lam, der er et pilot- og demonstrationsprojekt med naturpleje som primært mål og med produktion af kvalitetslammekød og dyrevelfærd som sekundære mål.

 

Strynø by har et rigt fugleliv af mindre småfugle, og i vandhullerne findes sjældne padder som Grønbroget Tudse. 

 

Strynø er sammen med Avernakø de eneste øer i Danmark med en fast gammel tradition, rejsning af Majtræet – en hyldest til forårets og sommerens komme, muligvis oprindelig en hedensk skik for at fremme frugtbarheden.

Der er skole på øen, butikker, kro, teltplads ved havnen, overnatningsmuligheder, badestrand, en smuk gammel og fredet mølle, samt et center for kultur- og søfartshistorie med naturvejledning - Øhavets Smakkecenter. Der er 7 daglige færgeafgange fra Rudkøbing.  

 

Læs mere om Strynø på deres hjemmeside.

   
Strynø mølle
Strynø Mølle
Foto - Birgit Bjerre Lauersen
Smakkemuseum
Øhavets Smakkecenter
Foto - Øhavets SmakkecenterSmakkejolle

Smakkesejlads
Foto - Torben Bürgel Nielsen